Bepalingen & Voorwaarden gebruik Orange Recruitment

Bepalingen & Voorwaarden gebruik Orange Recruitment

 

I  Toepasselijkheid

1. Deze bepalingen en voorwaarden voor gebruik van Orange Recruitment zijn met uitsluiting van de voorwaarden van de gebruiker van toepassing op het door Orange Recruitment en alle daaraan verbonden derde partijen uitvoeren van waarderingsonderzoeken.

II Privacy

2. Orange Recruitment zal het beheer van de informatie die wij over u verzamelen als gebruiker op een eerlijke en open manier uitvoeren in overeenstemming met onze registratie bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder registratienummer m1064853.

3. Soms gebruiken wij ‘cookies’ op de website. Cookies zijn kleine deeltjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server wordt teruggestuurd. Wij doen dit om statistische materiaal over het gebruik van onze website(s) te verzamelen. Om dezelfde reden zal onze server uw IP-adres registeren. In uw browser kunt u cookies eenvoudig uitschakelen of vragen u te waarschuwen voordat u cookies accepteert. Het uitschakelen of niet accepteren van cookies kan er toe leiden dat niet alle functionaliteiten van onze website(s) optimaal werken of dat u geen toegang kunt krijgen tot delen van onze website(s) die dit soort identificatie gebruikt.

4. Informatie verwijst naar gegevens over u waaruit uw identiteit rede­lijkerwijs kan worden vastgesteld. In het geval van gebruik van Orange Recruitment is dit voor de:

  • Gebruiker in hoedanigheid van student/sollicitant: meestal uw voornaam, achternaam, emailadres, telefoonnummer, opleidings-, werkervaringsgegevens en data van de assessments;
  • Gebruiker in hoedanigheid van werkgever: meestal uw voor­naam, achternaam, emailadres, telefoonnummer, naam bedrijf, vacaturegegevens en data van de assessments.

5. Wij verzamelen rechtstreeks informatie om een online match te realiseren en u als student/sollicitant te matchen aan een vacature of u als werkgever met vacature te matchen aan een student/sollicitant en beiden informatie waar mogelijk terug te koppelen.

6. Te allen tijde zijn wij open naar u over de aard van de persoon­lijke informatie die wij verzamelen en hoe het zal worden gebruikt.

7. Door uw gebruik van Orange Recruitment verzamelen wij informatie om ons systeem doorlopend te testen, te optimaliseren en u te matchen.

8. Wij verzamelen uw informatie om ons in staat te stellen u te identi­ficeren voor het opzetten van automatisch gegenereerde samenvattende verslagen voor de doeleinden assessment, waardering/beoor­deling en matching.

9. Uw informatie wordt opgeslagen op beveiligde computers en servers. Geregeld wordt een back-up van uw informatie gemaakt en het systeem is beschermd door een hoog niveau van elektronische en fysieke beveiliging. Wij nemen voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw informatie niet wordt misbruikt, verloren gaat of toegankelijk is voor onbevoegde personen.

10. Informatie die Orange Recruitment over u heeft verzameld is alleen voor u beschikbaar. Wij zullen uw informatie niet vrijgeven aan een andere partij zonder uw toestemming, behalve indien vereist door de wet.

11. Bij een match tussen student/sollicitant en werkgever (vacature) is het aan de sollicitant om te bepalen of zijn/haar gegevens aan werkgever kenbaar worden gemaakt. De sollicitant zal bij een match door het systeem van Orange Recruitment per email of op andere elektronische wijze hiervan op de hoogte worden gesteld en om toestemming worden gevraagd om het contact met de werkgever te maken.

III Overige bepalingen en voorwaarden

12. Door gebruik te maken Orange Recruitment gaat u akkoord dat uw gegevens mogen worden gebruikt voor statistische verwerking, benchmarking, testen, verder ontwikkelen en verbeteren van de online waarderings-  en matching­systematiek van Orange Recruitment en aan haar verbonden derde partijen en dat wij u, geheel vrijblijvend een enkele keer via de email mogen benaderen met vragen omtrent uw gebruik van Orange Recruitment of om u op de hoogte te stellen omtrent ontwikkelingen.

13. Alle aan u verstrekte informatie en verkregen inzichten door gebruik te maken van Orange Recruitment zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk en mogen niet door u aan derden worden geopenbaard.

14. Alle aan Orange Recruitment verbonden derde partijen hebben direct en/of indirect een geheim­houdingsovereenkomst met Orange Recruitment gesloten.

15. Orange Recruitment en aan haar verbonden derde partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van Orange Recruitment.

16. Orange Recruitment behoudt alle rechten die haar of namens haar auteurs op grond van de Auteurswet toekomen, daar­onder uitdrukkelijk tevens begrepen het recht tot verveelvoudiging.

17. De resultaten verkregen uit Orange Recruitment en gebruik van de verstrekte adviezen en/of verleende diensten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed van Orange Recruitment vallen. Orange Recruitment kan derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten. Orange Recruitment gaat derhalve een inspanningsverplichting aan.

18. Mocht zich tussen Orange Recruitment en de gebruiker een geschil voordoen, dan kunnen partijen besluiten zich aan arbitrage te onderwerpen. Het staat ieder evenwel vrij zich tot de bevoegde burgerlijk rechter te Utrecht te wenden.

19. Afwijkingen van deze bepalingen en voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgesteld voordat de overeenkomsten worden uitgevoerd.

– Utrecht, 12 september 2012 –