De nieuwe loonaangifte 2006

De nieuwe loonaangifte 2006

Wordt het voor u een last of een lust?

Vanaf 1 januari 2006 gaat de wijze van loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en de premieheffing werknemersverzekeringen veranderen. Nu heeft u te maken met de Belastingdienst voor de loonheffing en het UWV voor de premies werknemersverzekeringen. Twee instanties die ieder op hun eigen manier werken en communiceren.

Vanaf 2006 heeft u alleen nog maar te maken met de Belastingdienst. Deze incasseert vanaf dan alle loon- en premieheffing op basis van uw aangifte. Dit betekent ook dat er vanaf dan nog maar sprake is van één gecombineerde aangifte. Deze nieuwe werkwijze/loonaangifte is het gevolg van twee belangrijke wetswijzigingen, te weten de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringsweten (Walvis) en de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Tevens bent u vanaf 2006 verplicht om ook de loonaangifte elektronisch te doen (zoals dat nu al het geval is bij omzet-, inkomsten-, vennootschapsbelasting en de opgaaf intracommunautaire leveringen).

Tot zover lijkt er nog niets aan de hand, immers er komt 1 loket en 1 loonaangifte. Echter, de aangifte dient wel elektronisch te gebeuren en dit vergt nogal wat aanpassingen in de administratie- en aangiftesoftware.

Besteedt u als werkgever/inhoudings-plichtige de totale loonadministratie en -aangifte uit, dan zult u vooralsnog weinig merken van de aanstaande veranderingen. Wel kunt u te maken krijgen met een ander heffingsmoment, daar het aangiftetijdvlak gelijk gaat lopen met het loontijdvlak (bijvoorbeeld de DGA die tot op heden per kwartaal de aangifte doet, maar zichzelf maandelijks loon uitbetaalt zal nu ook naar de maandaangifte dienen te gaan) en strengere regels waarbij bijvoorbeeld een correctie buiten de aangifteperiode direct kan leiden tot hogere boetes.

Doet u zelf de loonaangifte of doet u de loonaangifte, bijvoorbeeld als accountant, voor uw relaties, dan moet uw administratie- en aangiftesoftware in staat zijn om elektronische berichten met de Belastingdienst te kunnen uitwisselen. Werkt u met softwarepakketten van ‘bekende leveranciers’, dan zal waarschijnlijk alle software tijdig worden (of inmiddels zijn) aangepast. Heeft u zelf een systeem ontwikkeld, dan moet dit kunnen communiceren met de systemen van de Belastingdienst om aan de verplichting van elektronisch aangeven te kunnen voldoen. De Belastingdienst heeft ook zelf een aangiftemogelijkheid ontwikkeld voor ondernemers en fiscaal intermediairs die geen commerciële software kunnen of willen gebruiken. Elektronisch aangeven kan dan via de internetsite van de Belastingdienst. Echter, heeft u meer dan 10 werknemers in dienst, dan bent u verplicht de aangifte te doen met (commerciële) software of via uw fiscaal intermediair.

Een ander aspect dat met de wijziging van de loonaangifte samenhangt, is dat u op termijn als werkgever/inhoudingsplichtige bijna niet meer met het UWV te maken krijgt indien een (oud) werknemer een uitkering (WW, ZW, WAO en ZWF) aanvraagt en zijn/haar werkverleden moet worden gecontroleerd. Dit komt omdat de gegevens die werkgevers aanleveren via de loonaangifte, worden opgeslagen in de polisadministratie. De polisadministratie beoogt geleidelijk een authentieke registratie te worden van op naam gestelde arbeidsverhoudingen en uitkeringen. Het UWV beheert de polisadministratie. Omdat zowel voor de inning als uitkering dezelfde gegevens worden gebruikt als in de polisadministratie opgenomen, behoeft het UWV de gegevens niet bij u als werkgever/inhoudingsplichtige op te vragen, hetgeen een lastenverlichting voor werkgevers zal betekenen. De verwachting is dat uiterlijk 1 januari 2008 het UWV tot de zogenaamde gesloten bedrijfsvoering zal komen. Dit betekent niet dat u in het geheel af bent van het UWV, daar de polisadministratie nog niet ‘gevuld’ is met alle benodigde informatie of dat sommige gegevens voor bijvoorbeeld een WW-beoordeling niet beschikbaar zijn in de salarisadministratie waaruit de loonaangifte is samengesteld.

Ook door de invoering van eerstedagsmeldingen vindt een wijziging plaats. Nu dient u bij het aannemen van personeel hier binnen een maand melding van te doen bij het UWV. Vanaf 1 juli 2006 dient u deze melding uiterlijk een dag vóór aanvang van werkzaamheden bij de Belastingdienst te doen.

Een ander aspect dat betrekking heeft op de loonaangifte 2006 is de nieuwe zorgverzekeringswet. Als werkgever/ inhoudingsplichte bent u verplicht de inkomensafhankelijke bijdrage in te houden op het loon van uw werknemer(s). Ook bent u verplicht om deze bijdrage te vergoeden aan uw werknemer(s). De vergoeding wordt bij het belastbare loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen geteld. De bijdrage draagt u, samen met de andere bijdragen die u ingehouden hebt/verschuldigd bent, af aan de Belastingdienst.

Al met al lijken we met de ‘loonaangifte 2006’ op termijn tot lastenverlichting te komen. Maar eerst moeten sommigen van ons door de zure appel heen bijten met onder andere de aanpassing van de administratie- en aangiftesoftware.