G-rekening geeft zekerheid

G-rekening geeft zekerheid

Belangrijk als u personeel inhuurt via een extern bureau

Bij het inhuren c.q. inlenen van personeel kunt u als inlener gevaar lopen aansprakelijk gesteld te worden voor betaling loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen (inlenersaansprakelijkheid). Indien de uitlener, degene van wie u tijdelijk personeel betrekt, een G-rekening heeft, dan kunt u zich daarmee beschermen tegen aansprakelijkstelling.

G-rekening

De G-rekening is een Geblokkeerde rekening van de uitlener van personeel. Door betaling van een deel van de facturen door de inlener van personeel op de G-rekening van de uitlener, is de inlener beschermt tegen aansprakelijkstelling voor loonbelasting en verschuldigde premies indien de uitlener deze niet afdraagt aan de Belastingdienst en UWV.

Inlening van personeel

Van inlening van personeel is sprake als een werknemer door zijn eigenlijke werkgever (uitlener) ter beschikking wordt gesteld van een derde (inlener) om onder diens leiding of toezicht werkzaam te zijn. Deze werknemer blijft echter in dienst bij de uitlener. De uitlener is verplicht loonbelasting, omzetbelasting en premies te betalen voor de uitgeleende werknemer.

De inlener is in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belastingen en premies die de uitlener is verschuldigd in verband met de werkzaamheden van zijn uitgeleende werknemer.

Het verdient derhalve de aanbeveling om met uw uitlener over dit onderwerp te praten.