Aanpak

Aanpak Orange Mediation

De aanpak of werkwijze van Orange Mediation is helder en gestructureerd.

Start

Partijen nemen veelal telefonisch contact op met Orange Mediation en geven aan met elkaar – onder begeleiding van Orange Mediation – rond de tafel te willen zitten om het conflict op te lossen. Hierna wordt de afspraak gemaakt wanneer het eerste mediationgesprek plaats zal vinden. Nadat de afspraak is gemaakt wordt voor het eerste mediationgesprek informatie toegezonden omtrent de uitgangspunten van mediation, de werkwijze van Orange Mediation, de kosten (afhankelijk van het te doorlopen proces) en een concept van de mediationovereenkomst.

Eerste mediationgesprek

In het eerste mediationgesprek wordt de aard van het conflict c.q. het geschil besproken en kan een verfijnde inschatting worden gemaakt van het verdere verloop (duur) van de procedure. Orange Mediation streeft ernaar om de gehele mediationprocedure in twee tot drie gesprekrondes te doorlopen.

De ervaring leert dat het eerste gesprek ± anderhalf uur duurt. Het resultaat van het eerste mediationgesprek is dat de kern van het conflict op tafel ligt en dat daarna (in het vervolggesprek) eerste stappen gemaakt kunnen worden om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Na het eerste mediationgesprek zal een samenvatting van het gesprek worden opgesteld en naar partijen worden toegestuurd.

De eerste 30 minuten van het mediationgesprek bij Orange Mediation zijn gratis. Dit om voor u de drempel laag te houden om met een mediator te praten. In de eerste 30 minuten kan veelal bepaald worden of het geschil wel/niet mediabel c.q. op te lossen is.

Tweede Mediationgesprek

In het tweede mediationgesprek starten we waar het eerste mediationgesprek was geëindigd. De kern van het conflict ligt op tafel en partijen hebben de gelegenheid om nog vragen te stellen naar aanleiding van het eerste mediationgesprek of de ontvangen samenvatting.

Kern van het conflict op tafel

In het tweede mediationgesprek wordt gekeken of dat wat (conflict) op tafel ligt het volledige verhaal is of dat er nog meer aspecten zijn die besproken moeten worden. Indien iedere partij het ermee eens is dat de kern van het conflict op tafel ligt en elke partij zich volledig ‘gehoord’ voelt, dan kunnen we verder en kunnen partijen oplossingsgericht denken aan de toekomst.

Conflict oplossen: creatief proces

Het oplossen van het conflict is een creatief proces. De inbreng van partijen is groot en de uitkomst is vaak verrassend. Ook is de sfeer in het tweede mediationgesprek minder (of zelfs niet meer) geladen. Partijen denken ook meer in ‘samen’ en ’toekomst’ in plaats van ‘verleden’ en ‘schuldvraag’.

Afhankelijk van de complexiteit van het conflict en de emoties wordt het tweede mediationgesprek afgesloten met de oplossingen of een aantal oplossingsrichtingen. Indien een derde mediationgesprek nodig is, dan zal veelal daar de oplossing worden gevonden.

Afronding Mediation

De mediation wordt afgerond met een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst staat de oplossing en geven partijen aan dat zij ieder tevreden zijn met de oplossing en deze zullen naleven.

Nazorg Mediation

Enkele maanden na de afronding (vaststellingsovereenkomst) neemt Orange Mediation nog eenmaal contact op met partijen om na te gaan of de gevonden oplossingen in de praktijk werken of dat partijen nogmaals met elkaar open en eerlijk in gesprek moeten.